Nastavit funkční systém řízení rizik si můžete sami, nebo si nechat pomoci od nás včetně zaučení risk manažera nebo jiné vámi zvolené odpovědné osoby. Proces nastavení trvá řádově dny až týdny a postupuje se obvykle tak, že po zahajovací sérii školení provádíme řízené schůzky a brainstormingy s odpovědnými osobami, na kterých dospějeme k identifikaci cílů, aktiv nebo projektů co do rozsahu, termínů či zodpovědností. Následuje proces identifikace rizik, která mohou mít negativní či pozitivní efekt na to, co chráníte nebo chcete chránit, dosáhnout.

Identifikované okolnosti resp. rizika je nutné detailně poznat, tzn. v dalším kroku dojde k výpočtu jejich významnosti pomocí kvalitativní či kvantitativní analýzy rizik.

Z Katalogu rizik a Mapy rizik bude na první pohled jasné, která rizika mají běžný, závažný nebo kritický vliv na vaše cíle, aktiva či projekty. Ta kritická si od teď, zcela logicky, zaslouží vaši největší pozornost. Ale ani ostatní rizika by neměla zůstat bez dohledu. Nikdy totiž nevíte, jak se které riziko bude vyvíjet.

Pro snadnou a průběžnou kontrolu vývoje kritických rizik je tu Karta rizika, která přehledně shrnuje všechny jejich příčiny, nastolená opatření, termíny a odpovědnosti.

Splnění správně směrovaných opatření má téměř vždy za následek snížení významnosti rizika nebo jeho úplnou eliminaci.

V této fázi je implementovaný a funkční systém řízení rizik předáván objednateli, nebo je ještě nějakou dobu námi externě udržován a dozorován.

Neustálým a průběžným monitoringem systému a zaváděním nápravných opatření dochází k neustálé optimalizaci systému řízení rizik.

Smyslem dlouhodobě aplikovaného systému řízení rizik je vytvoření takového vnitřního prostředí vaší společnosti, ve které je práce s riziky automatická a plnění stanovených cílů přirozené.

Software MYCON je logicky uspořádán a nastaven tak, aby tuto kulturu v zodpovědných vedoucích pracovnících i řadových zaměstnancích budoval a rozvíjel. Jeho sestavy a výstupy jsou přehledně zpracované jak pro odpovědného risk manažera, tak i pro případné reporty vrcholovému vedení firmy nebo úřadu.