1. Úvodní ustanovení

a. Ing. Filip Kreif, bydliště Hybešova 800/25, 68201 Vyškov, IČ: 74566601, jako poskytovatel licence (dále též jen jako „poskytovatel“) prohlašuje, že je ve smyslu ust. § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen „autorský zákon“) oprávněna vykonávat výlučná majetková práva autorů počítačového programu MYCON, MYCONpro a MYCONpart (dále jen „MYCON“ nebo „Počítačový program“, nebo „Software“), neboť je nositelem všech majetkových autorských práv autorů ke všem vývojovým verzím tohoto díla a že má právo tento počítačový program užít, stejně jako má zákonné právo udělit nabyvateli oprávnění k výkonu práva počítačový program užít (dále jen „licence“).

b. Tyto licenční podmínky upravují práva a povinnosti vyplývající ze závazkového vztahu, založeného mezi poskytovatelem a nabyvatelem licence okamžikem uzavření licenční smlouvy a tvoří bližší obsah práv a povinností uzavřené licenční smlouvy. Závazkový vztah, takto založený, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a autorským zákonem. Předmětem a účelem licenční smlouvy je upravení vzájemných práv a povinností poskytovatele licence a nabyvatele licence při udělení oprávnění k výkonu práva užít počítačový program a při jeho užití, s přihlédnutím k ochraně autorských práv, poskytované autorským zákonem.

c. Tyto licenční podmínky jsou umístěny na webovém portálu poskytovatele licence www.mycon.cz.

d. S ohledem na specifika počítačového programu má oprávnění (legitimaci) nabýt licenci k tomuto počítačovému programu výhradně podnikatelský subjekt, kterým se rozumí buď fyzická osoba, podnikající fyzická, či podnikající právnická osoba, jedná-li tento podnikatelský subjekt při uzavírání a plnění této licenční smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti na území České republiky a je přitom podřízen českému právnímu řádu (dále též jen „nabyvatel“ nebo „nabyvatel licence“). Definice podnikatele pro tyto účely je dána příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

e. Ustanovení, ve kterých tyto licenční podmínky upravují obchodněprávní vztah mezi nabyvatelem a poskytovatelem licence, jsou současně považována za obchodní podmínky poskytovatele.

2. Základní pojmy a postupy

a. Pojmem Software se pro účely těchto licenčních podmínek a licenční smlouvy rozumí počítačový program MYCON jako počítačový kód, vykonávající funkce, které jsou popsány ve Specifikaci MYCON, a který je určen pro spouštění a užívání výlučně na procesoru a v operačním systému uvedeném ve Specifikaci MYCON. Pojmu Software je pro účely těchto licenčních podmínek použito též jako společné legislativní zkratky pro Software a Specifikaci MYCON.

b. Specifikací MYCON se rozumí popisy vlastností, funkcí a výstupů počítačového programu, způsoby a podmínky jeho užívání.

c. Počítačový program je autorským dílem ve smyslu autorského zákona; nositelem všech majetkových autorských práv autorů ke všem vývojovým verzím tohoto autorského díla je Ing. Filip Kreif, který výlučná majetková práva autorů tohoto autorského díla vykonává svým jménem a na svůj účet.

d. Postup získání licence: zájemce je oprávněn si po registraci na webovém portálu poskytovatele licence www.mycon.cz stáhnout do svého počítače zdarma instalační soubor počítačového programu. Po instalaci, v době před poskytnutím licence, je počítačový program funkční ve verzi „DEMO“, umožňující každému zájemci bezplatně počítačový program využívat po dobu 30 dní. Plně funkční verzi (s omezením dle vybrané licence - licencovanou verzi) počítačového programu získá zájemce po registraci nabyvatele licence a následném uzavření licenční smlouvy, postupem níže v těchto licenčních podmínkách uvedeným a to okamžikem zaplacení ceny licence. Po zaplacení ceny licence obdrží nabyvatel od poskytovatele licenční klíč ke spuštění licencované verze počítačového programu.

e. Registrací nabyvatele licence se rozumí autorizační proces, vyžadovaný poskytovatelem licence za účelem zajištění ochrany autorských práv poskytovatele. Registraci provádí nabyvatel licence výlučně online (elektronickou formou, s využitím veřejné datové sítě Internet) na webovém portálu poskytovatele www.mycon.cz.

f. Počítačový program šíří poskytovatel licence nebo jím pověřený autorizovaný prodejce a to převážně elektronickou formou, s využitím veřejné datové sítě Internet. Bude-li počítačový program poskytován nebo šířen jinou formou, vztahují se na toto poskytování a šíření tyto licenční a obchodní podmínky obdobně.

g.Webovým portálem poskytovatele se rozumí internetová prezentace poskytovatele, umístěná na webové adrese www.mycon.cz, která informuje nabyvatele licence o počítačovém programu, včetně jeho aktualizací (update) a inovací (upgrade), o těchto licenčních a obchodních podmínkách, o kontraktačním procesu za účelem uzavření licenční smlouvy mezi poskytovatelem a nabyvatelem licence a dále podrobně informuje o obsahu počítačového programu, a to v době již před vlastním poskytnutím licence.

i.Smluvní stranou licenční smlouvy na straně nabyvatele licence se rozumí fyzická osoba, podnikající fyzická nebo podnikající právnická osoba, která při uzavírání a plnění licenční smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti, která s poskytovatelem licence uzavřela licenční smlouvu.

j. Uživatelem se rozumí oprávněná osoba na straně nabyvatele.

k. Licenčním klíčem se rozumí kód, vygenerovaný samostatně pro každého nabyvatele licence a pro každou samostatnou instalaci, sloužící k ověření pravosti licence u instalace počítačového programu a umožňující korektní a plně funkční spuštění počítačového programu. Licenční klíč obdrží nabyvatel licence výhradně od poskytovatele licence.

l. Autorizovaným prodejcem se rozumí podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), jak je tento pojem definován občanským zákoníkem, zmocněný poskytovatelem k distribuci počítačového programu. Autorizovaný prodejce šíří počítačový program jménem poskytovatele licence a na základě jeho zmocnění. Je oprávněn inkasovat cenu za licenci podle svých obchodních podmínek, při dodržení limitů těchto licenčních a obchodních podmínek a je vázán samostatně uzavřenou smlouvou o distribuci počítačového programu s poskytovatelem. Autorizovaný prodejce není oprávněn udělovat sublicenci k užití počítačového programu.

m. Cenou se rozumí odměna za poskytnutí licence, jak ji definuje autorský zákon a níže licenční smlouva.

n. Aktualizací/Inovací (dále též „update“/„upgrade“) se rozumí proces, na jehož základě je počítačový program povýšen na vyšší verzi poskytovatelem. Aktualizace/Inovace je prováděna uživatelem pomocí zveřejněných aktualizačních programů, které jsou k dispozici s návodem na použití na www.mycon.cz. Uzavřením licenční smlouvy se nabyvatel licence nezavazuje k pravidelným odběrům up-date/upgrade. Nabyvatel licence bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že počítačový program, pro účely UPDATE/UPGRADE, samostatně v pravidelných intervalech odesílá informace o stávající verzi na počítač poskytovatele. Tyto informace neobsahují žádné osobní údaje, žádné informace o uživateli. Update/upgrade je registrovanému uživateli nabízen za podmínky platně udělené a platné licence obsahující službu UPDATE/UPGRADE.

3. Smlouva o poskytnutí licence – kontraktační proces

a. Poskytovatel se zavazuje nabyvateli, k využití v rámci podnikatelské činnosti nabyvatele, za níže sjednanou cenu, za podmínek dále v licenční smlouvě ujednaných a na dobu sjednanou v licenční smlouvě, nejdéle na dobu autorské ochrany díla, poskytnout licenci k užití počítačového programu, specifikovanému na webovém portálu poskytovatele licence www.mycon.cz a to těmito podmínkami sjednaným způsobem a při plném dodržení licenčních podmínek, tedy v rozsahu vymezeném autorským zákonem a licenční smlouvou a zavazuje se mu počítačový program dodat zpřístupněním na veřejné datové síti Internet, nebude-li individuálně dohodnuto jinak. Tímto okamžikem, nebude-li dohodnut jiný způsob dodání, je splněn závazek poskytovatele dodat nabyvateli počítačový program. Předmětem licence a dodání počítačového programu nejsou zdrojové kódy (texty) programového vybavení.

b. Nabyvatel se zavazuje zaplatit za poskytnutý rozsah licencí cenu dle cenové nabídky poskytovatele nebo autorizovaného prodejce (dále jen „ceník“) a dále se zavazuje vyvinout veškerou potřebnou součinnost k převzetí počítačového programu a užívat jej pouze v souladu s udělenou licencí.

c. Vzhledem ke skutečnosti, že o podání návrhu na uzavření licenční smlouvy jde i tehdy, směřuje-li projev vůle vůči neurčitému okruhu osob (ust. § 46 odst. 5 autorského zákona) a dále vzhledem ke skutečnosti, že osoba, které je návrh určen, může vyjádřit souhlas s návrhem na uzavření smlouvy provedením určitého úkonu (ust. § 46 odst. 6 autorského zákona), je smlouva o poskytnutí licence mezi poskytovatelem a nabyvatelem uzavřena akceptací návrhu poskytovatele na uzavření smlouvy nabyvatelem licence (dále jen „akceptace“) při vyplnění a následném odeslání objednávky nabyvatele z webového portálu poskytovatele (www.mycon.cz). Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí licence (licenční smlouvy) činí poskytovatel formou nabídky počítačového programu, v níž je tento specifikován, včetně nabídky cenové, jak jsou tyto skutečnosti publikovány na webovém portálu poskytovatele licence www.mycon.cz. Nabyvatel má neomezenou možnost se na tomto místě s uvedenými skutečnostmi seznámit.

d. Akceptaci nabyvatel licence provádí elektronicky, při vyplňování a následném odeslání objednávky nabyvatele, pomocí prostředků komunikace na dálku (Internet) na příslušném místě v aplikaci na webovém portálu poskytovatele www.mycon.cz, kde podle své volby projeví souhlas s přijetím návrhu na uzavření licenční smlouvy označením volby „Souhlasím“ a následným stiskem potvrzujícího tlačítka v téže aplikaci. Tímto okamžikem je akceptace provedena. Nabyvatel v rámci akceptace objedná konkrétní rozsah licencí z uvedeného ceníku přímo v aplikaci na www.mycon.cz, nebude-li individuálně objednáno jinak a uzavřenou licenční smlouvou se mimo jiné zavazuje zaplatit poskytovateli cenu licence/licencí v době splatnosti ceny, která činí 10 (deset) dnů ode dne vystavení faktury, kterou poskytovatel cenu vyúčtoval.

e. Jde-li o poskytnutí licence prostřednictvím autorizovaného prodejce, který licenci k užití softwaru poskytuje nabyvateli jménem poskytovatele, je pro akceptaci návrhu na uzavření licenční smlouvy zachován obdobný postup, kdy nabyvatel akceptuje nabídku počítačového programu publikovanou na www.mycon.cz, současně tím akceptuje cenovou nabídku a platební podmínky autorizovaného prodejce, pokud jsou přístupny nabyvateli licence u autorizovaného prodejce. Nabyvatel v rámci akceptace objedná konkrétní rozsah licencí počítačového programu přímo v aplikaci na www.mycon.cz, nebude-li individuálně objednáno jinak. Smlouva takto uzavřená je uzavřena mezi poskytovatelem, jehož jménem jednal autorizovaný prodejce a nabyvatelem. Cenu za licenci v tomto případě platí nabyvatel autorizovanému prodejci podle jeho cenové nabídky a platebních podmínek.

f. Jde-li o poskytnutí licence prostřednictvím autorizovaného prodejce, je nabyvatel zavázán označit v aplikaci na www.mycon.cz dotčeného autorizovaného prodejce a to výběrem z tam uvedeného seznamu autorizovaných prodejců poskytovatele licence.

g. Provedením akceptace nabyvatel vyslovuje svůj souhlas s těmito licenčními podmínkami a dále prohlašuje, že mu jsou licenční podmínky plně srozumitelné.

h. Pokud s návrhem na uzavření licenční smlouvy a licenčními podmínkami zájemce o počítačový program nesouhlasí, projeví svůj nesouhlas označením volby „Nesouhlasím“ v objednávkovém formuláři a následným stiskem potvrzujícího tlačítka tamtéž. Bez udělení souhlasu s návrhem na uzavření licenční smlouvy nelze potvrdit objednávku v objednávkovém formuláři.

i. Licenční podmínky poskytovatele jsou standardně vystaveny na webovém portálu poskytovatele www.mycon.cz. Licenční podmínky počítačového programu jsou vždy vystaveny na webových stránkách poskytovatele a neexistuje tedy žádná překážka, která by nabyvateli bránila seznámit se s těmito licenčními podmínkami ještě před provedením akceptace návrhu na uzavření licenční smlouvy.

j. Obchodní podmínky autorizovaných prodejců nemohou nijak omezit licenční podmínky poskytovatele a autorizovaný prodejce zejména není oprávněn poskytnout licenci objednávanou prostřednictvím webového portálu poskytovatele www.mycon.cz za cenu vyšší než je uvedena v cenové nabídce poskytovatele tamtéž. Licenční podmínky k počítačovému programu je oprávněn vydávat pouze poskytovatel. Informační povinnost poskytovatele nebo autorizovaného prodejce ve smyslu informování nabyvatele o podmínkách této licence je splněna již před provedením akceptace volnou přístupností těchto licenčních podmínek z webového portálu poskytovatele www.mycon.cz; pokud bylo objednáno u autorizovaného prodejce, má se zato, že tyto údaje jsou přístupny nabyvateli licence také u autorizovaného prodejce.

k. Nepřečtení licenčního ujednání (licenčních podmínek) před provedením akceptace nebo před zaplacením ceny za licenci počítačového programu nabyvatelem nijak nezakládá právo na vrácení počítačového programu z důvodu nesplnění informační povinnosti poskytovatelem nebo autorizovaným prodejcem.

l. Na základě uzavřené licenční smlouvy je licence nabyvateli poskytnuta okamžikem zaplacení ceny za licenci nabyvatelem licence jejímu poskytovateli nebo autorizovanému prodejci, který o této skutečnosti neprodleně informuje poskytovatele.

m. Licence umožňuje nabyvateli počítačový program užít jen v souladu s těmito licenčními podmínkami a licenční smlouvou. Rozsah licence: užití počítačového programu je omezeno místem, časem a množstvím: * územní rozsah užití: Česká republika, přičemž rozhodným právem je právo České republiky; * časový rozsah užití: licence je nabyvateli udělena na dobu, která je nabyvatelem licence objednána v objednávce dle platného ceníku. Nabyvatel licence je měsíc před vypršením licence v počítačovém programu upozorněn na expiraci a má možnost objednat prodloužení licence. Pokud nabyvatel prodloužení licence nevyužije, uplynutím expirace bez dalšího přejde počítačový program do verze „READ ONLY“, umožňující nadále počítačový program bezplatně využívat k prohlížení a exportu dat, bez možnosti zakládat a jakkoli modifikovat projekty; * množstevní rozsah užití MYCON: Jednou licencí k užití počítačového programu se rozumí jedna instalace na jednom místě v jednom počítači nabyvatele licence. Nabyvatel je oprávněn užívat počítačový program pouze na takovém množství počítačů či serverů, které odpovídá množství jemu platně udělených licencí dle uzavřené licenční smlouvy.

n. Počítačový program je chráněn zákony na ochranu autorských práv a ustanoveními mezinárodních smluv o autorských právech, jakož i dalšími zákony a smlouvami na ochranu duševního vlastnictví. Nerespektováním licenčních podmínek a licenční smlouvy se nabyvatel stává uživatelem nelegální kopie počítačového programu a vystavuje se tak občanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti.

o. Provedením akceptace nabyvatel vyslovuje svůj předchozí souhlas k případnému šíření obchodních sdělení poskytovatele v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Nabyvatel má možnost jednoduchým způsobem a zdarma prostřednictvím kontaktního emailu uvedeného na www.mycon.cz odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl, stejně jako poskytnutý souhlas odvolat.

p. Provedením akceptace nabyvatel současně vyslovuje dobrovolně svůj svobodný a vědomý souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, těmito licenčními podmínkami a prohlášením poskytovatele o ochraně osobních údajů na webovém portálu poskytovatele www.mycon.cz. Nabyvatel je oprávněn odmítnout užití a další zpracování svých osobních údajů. Znemožní-li uvedené odvolání souhlasu realizaci licenční smlouvy, je tím založeno právo poskytovatele od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

q. Provedením akceptace je nabyvatel licence automaticky zařazen do seznamu obchodních partnerů poskytovatele, jimž poskytovatel předává informace o nových vývojových verzích počítačového programu, servisu dodaného Software, apod.

4. Cena a platební podmínky

a. Licence je nabyvateli poskytnuta okamžikem zaslání licenčního klíče nabyvateli poskytovatelem, a to nejdéle do 20 ti pracovních dnů ode dne zaplacení ceny za licenci nabyvatelem licence jejímu poskytovateli nebo autorizovanému prodejci.

b. Cena za poskytnutí licence k užívání počítačového programu a způsob jejího výpočtu jsou uvedeny v aktuální cenové nabídce (ceníku) poskytovatele nebo autorizovaného prodejce. Provedením akceptace (článek 3 licenčních podmínek) nabyvatel současně prohlašuje, že se s cenovou nabídkou seznámil a plně ji akceptuje.

c. Cena představuje jednorázovou odměnu za licenci, tedy za právo počítačový program užívat po celou dobu trvání licence, nezahrnuje však cenu za jakékoliv služby spočívající např. v instalaci, zavedení, úpravě, školení či konzultacím k počítačovému programu.

d. Cena se rozumí bez DPH, když DPH v zákonné výši bude účtována vedle ceny. Je-li poskytovatel nebo autorizovaný prodejce neplátce DPH, pak je to cena konečná.

e. Cena za poskytnutou licenci (licence) je nabyvateli účtována prostřednictvím faktury poskytovatele nebo autorizovaného prodejce s uvedením objednaného rozsahu licencí, ceny za jednotku a celkové ceny. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle čes-kého práva.

f. Fakturu je poskytovatel nebo autorizovaný prodejce povinen zaslat nabyvateli prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky při zachování podmínek daných českým právním řádem v takové lhůtě, aby mohl nabyvatel fakturovanou cenu zaplatit bez prodlení v době její splatnosti.

g. Nabyvatel se zavazuje fakturovanou cenu zaplatit v době splatnosti do 10 (deseti) dnů ode dne vystavení faktury. Platba bude provedena v českých korunách, bezhotovostním převodem na účet poskytovatele licence nebo autorizovaného prodejce, uvedený v záhlaví faktury, včetně tam uvedeného variabilního symbolu. Neuvedení variabilního symbolu nabyvatelem jde k jeho tíži při zjišťování okamžiku zaplacení, nebude-li z toho důvodu možno platbu identifikovat. Závazek nabyvatele licence zaplatit odměnu je splněn připsáním fakturované částky na bankovní účet poskytovatele licence nebo autorizovaného prodejce.

h. Trvá-li prodlení nabyvatele se zaplacením ceny licence déle než 30 (třicet) kalendářních dnů, je poskytovatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti nabyvatele.

5. Základní licenční podmínky

a. Nabyvateli licence je uděleno nevýhradní a nepřevoditelné právo užívat Software za níže stanovených podmínek. Poskytovatel licence touto licenční smlouvou uděluje nabyvateli licenci opravňující ve smyslu ust. § 46 odst. 3 autorského zákona, tedy nabyvatel licence není povinen licenci využít. Poskytovatel licence uděluje touto licenční smlouvou nabyvateli licence licenci nevýhradní, tedy poskytovatel licence je nadále i po sjednání této licenční smlouvy oprávněn sám Software užít, jakož i poskytovat licence třetím osobám.

b. Licence je nabyvateli poskytnuta (udělena) okamžikem zaslání licenčního klíče, v souladu s článkem 4. odstavcem a., kdy zaplatí cenu za poskytnutí licence poskytovateli nebo autorizovanému prodejci, po předchozím uzavření licenční smlouvy (článek 3 těchto licenčních podmínek). Okamžikem udělení licence nabyvatel získává právo Software užít výlučně v souladu s licenčními podmínkami, licenční smlouvou a autorským zákonem a to v rozsahu licencí, které nabyvatel při akceptaci objednal. Nabyvatel licence není oprávněn užívat Software nad rámec udělené licence, stejně jako není oprávněn užívat počítačový program po dobu prodlení nabyvatele s plněním všech jeho peněžitých závazků vůči poskytovateli licence.

c. Každá instalace licencované verze MYCON je zaregistrována online v době instalace licenčního klíče. Neregistrovaná instalace Software nebo instalace obcházející tyto licenční podmínky je považována za instalaci počítačového programu v rozporu s udělenou licencí.

d. Užívací právo k užití počítačového programu MYCON má na základě udělené licence každá nabyvatelem licence pověřená osoba (Uživatel), vždy však jen samostatným a nesdíleným přístupem k MYCON.

e. Nabyvatel licence není oprávněn umožnit jiné osobě, než Uživateli, jakékoliv užívání počítačového programu, a to ani v režimu sdílení strojového času procesorových jednotek nebo přes veřejnou datovou síť Internet. f. Nabyvatel licence není oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití počítačového programu, stejně jako není oprávněn licenci třetí osobě postoupit, zapůjčit, umožnit užívání či jinak poskytnout oprávnění tvořící součást licence nebo licenci třetím osobám. g. Nabyvatel licence nesmí, s výjimkami stanovenými autorským zákonem a těmito licenčními podmínkami, počítačový program upravit či jinak změnit nebo spojit s jiným dílem a dále není oprávněn zasahovat do rozmnoženiny počítačového programu jinak, než připouští poskytovatel a to ani v případě, je-li to nezbytné k využití oprávněně nabyté rozmnoženiny počítačového programu v souladu s jeho určením.

h. Nabyvatel licence je povinen zachovat v neporušené podobě původní úplné označení počítačového programu včetně všech informací, které se týkají autorství a autorských práv.

i. Nabyvatel licence je oprávněn vytvořit pouze nezbytný počet záložních a archivních instalačních rozmnoženin počítačového programu, a to výlučně pro svou vlastní potřebu. Tyto rozmnoženiny musí nabyvatel licence zabezpečit proti ztrátě, odcizení či zneužití třetími osobami, a to v souladu s využitím odborných znalostí potřebných pro takové nakládání s rozmnoženinami a musí je označit všemi autorskými právy a označeními jako je označen originál, včetně uvedení, že jde o kopii vytvořenou nabyvatelem s uvedením data provedení. K pořizování jiných kopií počítačového programu není nabyvatel licence oprávněn.

j. Nabyvatel licence je povinen zajistit, aby počítačový program byl používán v souladu se Specifikací a licenčními podmínkami (licenční smlouvou).

k. Nabyvatel licence nesmí jakkoli využít nebo poskytnout neoprávněným osobám znalosti o myšlenkách a postupech, struktuře, algoritmu a použitých metodách, na nichž je počítačový program vytvořen nebo které obsahuje, i když je získal při oprávněném jeho užití, s výjimkou jejich užití k případnému funkčnímu propojení nezávisle vytvořených počítačových programů. Tyto znalosti není nabyvatel licence oprávněn využít ani k vývoji, zhotovení nebo obchodnímu využití jiného počítačového programu podobného tomuto a ani k jinému obdobnému jednání, které by ohrozilo obchodní zájmy poskytovatele licence, stejně jako autorské právo autora a práva nositele majetkových autorských práv.

l. K závažnému porušení licenčních podmínek a k porušení uzavřené licenční smlouvy podstatným způsobem ve smyslu občanského zákoníku, s právem poskytovatele licence odstoupit od licenční smlouvy, včetně zániku udělené licence, dojde, pokud nabyvatel licence (případně oprávněný uživatel) : * neoprávněně pořídí rozmnoženinu MYCON; * provede neoprávněnou změnu MYCON, kterou se rozumí zejména zásah do zdrojového kódu počítačového programu; * umožní třetí osobě jakékoliv neoprávněné užití MYCON; * poruší při užívání MYCON autorský zákon jiným závažným způsobem; * využije pro tvorbu konkurenčního produktu jakoukoliv znalost o myšlenkách a postupech, struktuře, algoritmu nebo použitých metodách, na nichž je MYCON vytvořen, nebo je sdělí jiné osobě, která je k tomuto účelu neoprávněně užije.

m. V případě každého jednotlivého porušení těchto licenčních podmínek, licenční smlouvy nebo autorského zákona při užívání počítačového programu MYCON, je nabyvatel licence povinen zaplatit poskytovateli licence smluvní pokutu ve výši ceny poskytnutého rozsahu licencí dle aktuálního ceníku poskytovatele v době vyúčtování smluvní pokuty, a to v době splatnosti, určené poskytovatelem licence ve vyúčtování smluvní pokuty. Vyúčtování nebo zaplacení smluvní pokuty se nijak nedotýká práva vymáhat náhradu způsobené škody.

n. Zánikem nabyvatele licence nepřecházejí práva a povinnosti z licenční smlouvy na jeho právního nástupce.

 

6. Odpovědnost za vady

a. Poskytovatel licence odpovídá za to, že počítačový program má ke dni jeho předání nabyvateli funkční vlastnosti popsané ve Specifikaci, tedy že je prostý vad. Poskytovatel licence zaručuje funkčnost počítačového programu pouze a výhradně při dodržení pokynů a postupů uvedených ve Specifikaci a dále při užití počítačového programu toliko v operačním systému a na procesoru doporučeném ve Specifikaci.

b. Vadou (chybou) počítačového programu se rozumí rozpor počítačového programu s vlastnostmi počítačového programu sjednanými licenční smlouvou (funkčnost), za podmínky, že se navenek při použití počítačového programu k provozu počítače projevuje např. výpadky chodu, chybnými funkcemi apod. Nemá-li počítačový program funkční vlastnost popsanou ve Specifikaci a tato skutečnost se navenek při použití počítačového programu k provozu počítače projevuje např. výpadky chodu, chybnými funkcemi, apod., je program vadný. Vada musí být objektivně zjištěna; neexistenci funkční vlastnosti je povinen prokázat nabyvatel licence a to na počítačovém programu instalovaném na zařízení nabyvatele licence.

c. Vadou počítačového programu není neexistence funkční vlastnosti programu, která není výslovně uvedena ve Specifikaci. Počítačový program neplní funkce neuvedené v této Specifikaci. Poskytovatel licence nepřebírá odpovědnost za to, zda počítačový program spolupracuje s počítačovými programy užívanými nabyvatelem licence. Odpovědnost za výběr a následky užívání počítačového programu nese nabyvatel licence.

d. Nabyvatel se zavazuje bez zbytečného odkladu po získání licence počítačového programu prověřit jeho funkčnost ve smyslu licenční smlouvy.

e. Nabyvatel licence je povinen podat zprávu (reklamaci) poskytovateli licence o vadách (vadě) počítačového programu bez zbytečného odkladu poté, kdy * nabyvatel vady zjistil; * nabyvatel při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při prověření funkčnosti Software (článek 6 písm. d.), nebo * vady mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do 3 (tří) měsíců od doby dodání Software.

f. Reklamace je zadána ve formě záznamu v systému Helpdesk poskytovatele licence a musí obsahovat zejména: * datum reklamace; * popis vady a určení, jak se projevuje; * reklamační nárok.

g. Nabyvatel licence se zavazuje zajistit uchování počítačového programu v původním stavu do vyřízení reklamace a zavazuje se umožnit poskytovateli licence nebo jím určené třetí osobě prověření existence vad. Poskytovatel licence, stejně jako nabyvatel licence, se zavazují určit osobu k vyřízení reklamačního případu bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace. Náklady reklamačního případu nese poskytovatel licence pouze v případě oprávněné reklamace. Pro případ neoprávněné reklamace se zavazuje nabyvatel licence uhradit poskytovateli licence náklady prokazatelně vzniklé v přímé souvislosti s reklamací (identifikace vady).

h. S ohledem na specifický charakter předmětu plnění této smlouvy vylučují smluvní strany užití dispozitivní úpravy odpovědnosti za vady a nároků z odpovědnosti za vady, jak je upravuje občanský zákoník. Nabyvatel má v případě objektivně zjištěné vady počítačového programu nárok požadovat na poskytovateli bezplatné odstranění vady. Odstraněním vady (opravou) se v tomto smyslu rozumí poskytnutí opravné verze – patch – počítačového programu nebo jeho části nabyvateli licence na poskytovatelem sdělené webové adrese URL: https://helpdesk.mycon.cz, nebude-li v konkrétním případě poskytovatelem zvolena jiná forma opravy.

i. Vyřešení reklamace stvrdí obě strany podpisem odpovědných osob v reklamačním protokolu nebo provedením záznamu v systému Helpdesk poskytovatele licence.

7. Odpovědnost za škodu

a. Smluvní strany se při realizaci jejich vzájemného vztahu z licenční smlouvy zavazují předcházet škodám.

b. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li v licenční smlouvě platně sjednáno jinak. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vznik okolností vylučujících odpovědnost, ve smyslu jejich vymezení občanským zákoníkem, které brání řádnému plnění licenční smlouvy.

c. V souladu s ust. § 386 odst. 1 obchodního zákoníku, resp. obdobného ustanovení občanského zákoníku, nabyvatel licence a poskytovatel licence uzavřením licenční smlouvy současně uzavřeli dohodu, jíž se vzdávají práva na náhradu všech škod, které mohou případně nastat ať už samotným užíváním počítačového programu bez vad nebo s vadami, nebo jeho nesprávným užíváním nebo užíváním spolu s ostatními počítačovými programy a činí tak před porušením povinnosti, z něhož škoda může případně vzniknout. To neplatí v případě úmyslného porušení povinnosti a v případě uvedeném níže v odstavci ad e. tohoto článku.

d. V souladu s ust § 379 obchodního zákoníku, resp. obdobného ustanovení občanského zákoníku, konstatují poskytovatel i nabyvatel, na základě vzájemné dohody, že celková úhrnná předvídatelná škoda, jež by mohla z realizace licenční smlouvy vzniknout, může činit nejvýše částku ve výši ? ceny za poskytnuté licence. To neplatí v případě uvedeném níže v odstavci ad e. tohoto článku. e. Smluvní strany sjednaly, že vzdání se náhrady škody podle předchozího odstavce ad c. a omezení výše náhrady škody podle předchozího odstavce ad d. nelze uplatnit pro případ vzniku škody na straně poskytovatele licence z důvodů porušení licenční smlouvy nabyvatelem licence.

8. Trvání licence. Odstoupení od licenční smlouvy

a. Licence je nabyvateli poskytnuta na dobu sjednanou při akceptaci v rozsahu objednané licence ode dne zaplacení její ceny, s možností jejího prodloužení způsobem v licenční smlouvě upraveným, za podmínky trvání ochrany majetkových práv autorů počítačového programu, pokud je tento užíván v souladu s těmito licenčními podmínkami, licenční smlouvou a nabyvatel licence je řádně zaregistrován na www.mycon.cz.

b. Poruší-li jedna smluvní strana tuto licenční smlouvu podstatným způsobem, je druhá smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Tímto dnem zaniká licence opravňující nabyvatele počítačový program užívat.

c. Poskytovatel licence je oprávněn odstoupit od licenční smlouvy, vedle případu uvedeného v článku 3 písm.

p. těchto licenčních podmínek, poruší-li nabyvatel licence tuto licenční smlouvu podstatným způsobem. Podstatným porušením licenční smlouvy na straně nabyvatele se rozumí, vedle vymezení podstatného porušení smlouvy obchodním zákoníkem, zejména tato porušení smlouvy nabyvatelem licence: * prodlení nabyvatele licence s plněním peněžitých závazků z licenční smlouvy vůči poskytovateli nebo autorizovanému prodejci po dobu delší než třicet dní; * nabyvatel licence neoprávněně pořídí rozmnoženinu MYCON; * nabyvatel licence provede neoprávněnou změnu MYCON, kterou se rozumí zejména zásah do zdrojového kódu počítačového programu; * nabyvatel licence umožní třetí osobě jakékoliv neoprávněné užití MYCON; * nabyvatel licence poruší při užívání MYCON autorský zákon jiným závažným způsobem; * nabyvatel licence využije pro tvorbu konkurenčního produktu jakoukoliv znalost o myšlenkách a postupech, struktuře, algoritmu nebo použitých metodách, na nichž je MYCON vytvořen, nebo je sdělí jiné osobě, která je k tomuto účelu neoprávněně užije. * nabyvatel licence užívá přes písemné upozornění počítačový program MYCON tak, že svým jednáním podstatně porušuje licenční smlouvu nebo autorský zákon.

d. Nabyvatel licence je oprávněn odstoupit od licenční smlouvy, poruší-li poskytovatel licence tuto smlouvu podstatným způsobem, když podstatným porušením smlouvy na straně poskytovatele je prodlení poskytovatele licence s plněním závazku předat nabyvateli licence počítačový program MYCON po dobu delší než třicet dní.

e. Odstoupením od licenční smlouvy nejsou dotčena ta její ustanovení, z jejichž povahy nebo přímého ujednání v licenční smlouvě vyplývá, že mají trvat i po odstoupení od smlouvy, zejména se jedná o ustanovení týkající se ochrany informací, smluvních pokut a úroků z prodlení. Odstoupí-li od smlouvy poskytovatel pro podstatné porušení smlouvy na straně nabyvatele licence, není tím dotčena povinnost nabyvatele zaplatit poskytovateli peněžitá plnění za plnění poskytnutá nabyvateli na základě licenční smlouvy v době před od-stoupením od licenční smlouvy. Nabyvatelem zaplacená cena licence je okamžikem účinnosti odstoupení poskytovatele od licenční smlouvy z důvodů uvedených v předchozí větě tohoto odstavce považována za zaplacenou smluvní pokutu, kterou pro uvedené porušení povinností nabyvatele smluvní strany tímto sjednaly.

f. Dnem účinnosti odstoupení od licenční smlouvy nebo dnem jiného zániku licence je nabyvatel licence povinen ukončit užívání počítačového programu v jeho licencované verzi a tuto skutečnost poskytovateli k jeho vyžádání relevantním způsobem prokázat.

9. Závěrečná ustanovení

a. Pokud jakékoliv ustanovení těchto licenčních podmínek a licenční smlouvy bude posouzeno příslušným soudem jako neplatné, nicotné nebo nevymahatelné, pak zbytek textu licenčních podmínek a licenční smlouvy zůstane v platnosti a účinnosti, nebude-li to v rozporu se zákony České republiky a smluvní strany se zavazují nahradit dotčené ustanovení jiným ustanovením, které bude platné, účinné a vymahatelné.

b. V případě sporů vzniklých z tohoto autorskoprávního a obchodněprávního vztahu je dána věcná a místní příslušnost českých soudů.

c. Tyto licenční podmínky jsou účinné ode dne 1.10.2015.

d. Tyto licenční podmínky vydal Ing. Filip Kreif Copyright © 2015 Ing. Filip Kreif

kontakt

Máte-li zájem o bližší informace, nezávaznou schůzku, zaškolení a nastavení systému řízení rizik či o produkt MYCON, MYCONpro nebo MYCONpart, kontaktuje nás, prosím, jste-li ze soukromé sféry na firma@rizenirizik.com, jste-li z oblasti veřejné správy, pak na email verejnasprava@rizenirizik.com. Rádi vám pomůžeme rovněž na telefonním čísle +420 777 915 662. Z našich kontaktních míst v Brně, Olomouci, Ostravě, Vyškově vás rádi navštívíme přímo u vás.

Těšíme se na případnou spolupráci.

 

  Newbike.cz s.r.o.

Magistrů 384/5
140 00 Praha 4 – Michle

Traťová 3
619 00 Brno

Hybešova 800/25
682 01 Vyškov

+420 777 915 662

firma@rizenirizik.com
verejnasprava@rizenirizik.com

IČ: 05614813
,,Staňte se prodejcem softwaru“